exchange rates

 

Terms and conditions

English

 

Terms and conditions
Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern About Poland’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.
The term ‘About Poland’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website whose registered office is 30 Woodfield Road, Manchester, UK. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.
The use of this website is subject to the following terms of use:
The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
This website uses cookies to monitor browsing preferences. 
Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
From time to time, this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of England, Northern Ireland, Scotland and Wales.
 

Polski

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI STRONY WWW W RAMACH SERWISU
www.ABOUTPOLAND.CO.UK
 
 ZWAŻYWSZY, IŻ:
 (A) Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.aboutpoland.co.uk („Serwis”) równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu („Regulamin”), który określa zasady korzystania z Usługi Strony WWW, o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem aktywacji usługi
(B) About Poland z siedzibą w Wielkiej Brytanii, przy 30 Woodfield Road, Manchester kod WA14 4RB, będąca podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie („Licencjodawca”), dokonał rozpowszechnienia Serwisu w komputerowej sieć adresowej Internet poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym („Licencja”), z tym wszakże zastrzeżeniem, iż użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać;
 ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:
 
 REGULAMIN
1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Usługi Strony WWW poprzez jej aktywację w Serwisie („Licencjobiorca”), bez względu na to, czy dokonała rejestracji w Serwisie, a następnie aktywacji Usługi, samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem.
2. Licencjobiorcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Warunkiem uzyskania statusu Licencjobiorcy Usługi Strony WWW jest dokonanie rejestracji w Serwisie www.aboutpoland.co.uk
4. Prawo korzystania z Licencji Usługi Strony WWW wygasa z chwilą utraty statusu Licencjobiorcy w Serwisie www.aboutpoland.co.uk
5. W ramach Licencji, Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy, za pomocą panelu administracyjnego w ramach Usługi Strony WWW informacji handlowej obejmującej:
(1) opis główny reklamowanego obiektu,
(2) do 5 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt,
(3) dane teleadresowe obiektu,
(4) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie miasta,
(łącznie: „Dane”).
6.  Aktywowanie uslugi nastapi po uiszczeniu oplaty za abonament zgodnej z aktualnym  cennikiem  i  zaakceptowaniu oferty handlowej przez administratora strony. Powiadmienie Licencjobiorcy  o akceptacji nastapi w formie elektronicznej w ciagu 24 godzin od uiszczenia oplaty. W przypadku gdy oferta jest umieszczana bezplatnie, w ciagu 24  godzin od jej umieszczenia.
7. Za pomocą panelu administracyjnego Licencjobiorca ma prawo dokonać  edycji treści oferty głównej nieodpłatnie z wyłączeniem opcji okreslonych w cenniku.  Dokonanie przez Licencjobiorcę  zmian płatnych nastąpi po uiszczeniu ustalonej wcześniej ceny.
 8. W ramach Licencji Licencjodawca nie udostępnia Licencjobiorcy praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu oraz Usługi Strony WWW (np. CMS), a także innych użytych rozwiązań.
 9. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Danych opublikowanych w Usłudze Strony WWW jak i Serwisie, przez niego, albo osobę posługującą się jego Loginem. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w Usłudze Strony WWW oraz Serwisie Danych naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
 10. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych skryptów, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ.
11. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Usłudze Strony WWW, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Usłudze Strony WWW oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Licencjobiorcy. Jeśli działania takie nie są uzasadnione niezgodnością z Regulaminem i nie zachodzą przesłanki ograniczające bądź wyłączające odpowiedzialność Licencjodawcy, to wskutek takich działań następuje proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia Licencjodawcy.
12. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.
13. Licencjobiorca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów wynikających z prawa autorskiego i niepublikowania w Serwisie oraz w ramach Usługi Strony WWW treści naruszających prawa osób trzecich.
14. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Strony WWW. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Licencjodawcy, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Licencjodawcy.
15. Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania prawa własności Licencjodawcy do użytych w Usłudze Strony WWW oraz Serwisie www.aboutpolan.co.uk rozwiązań systemowych, zarządzających Usługą Strony WWW oraz Serwisem, a także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną.
16. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie konkurencyjnych względem Licencjodawcy. W szczególności do reklamowania innych niż www.aboutpoland serwisów internetowych z bazą noclegową
 17. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji na korzystanie z Usługi Strony WWW po uprzednim opłaceniu opłaty licencyjnej („Abonament”) w Serwisie www.aboutpoland.co.uk
18. Wygaśnięcie okresu ważności licencji w Serwisie   www.aboutpoland.co.uk skutkuje jednoczesnym wygaśnięciem ważności licencji na korzystanie z Usługi Strony WWW
19. LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA PRZEDMIOT LICENCJI W STANIE, W JAKIM JEST („JAK WIDAĆ”) BEZ JAKIEJKOLWIEK DODATKOWEJ GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA OFERTY PONOSI LICENCJOBIORCA.
20. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Serwisu czy też usługi Strony WWW ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Licencjobiorcą w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Licencjodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Licencjobiorców, zdolność Licencjobiorców do realizacji ofert oraz wypłacalność użytkowników Serwisu odpowiadających na oferty. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez użytkowników umowy z Licencjobiorcą.
21. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Licencjobiorcę korzyści.
22. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników Usługi Strony WWW związane z ofertą Licencjobiorcy, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
23. Odpowiedzialność Licencjodawcy wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Licencjodawcy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Licencjodawcy, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.
24. Licencjodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Usługi Strony WWW, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenie serwerów.
25. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może bezzwłocznie pozbawić Licencjobiorcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Licencji. W takich okolicznościach, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Licencjodawcy.
26. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
27. Licencjobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Licencjodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
28. Dokonanie aktywacji Usługi Strony WWW oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.
 29. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.
30. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.
31. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013, ostatnia aktualizacja 21.04.2013
32. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Licencjodawcę.
33. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.
34. Licencjodawca zastrzega prawo całkowitego wyłączenia Usługi Strony WWW.
35. O wyłączeniu Usługi Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przekazanie odpowiedniej informacji na aktualny adres email Licencjobiorcy.
 
back